OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ARTYKUŁ 1 - ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do wszystkich transakcji sprzedaży zawieranych przez NEGOMARKETS.PL , spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 5000,00 zł, z siedzibą przy UL. 27 Grudnia 5/5A POZNAŃ, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000817721, (dalej "NEGOMARKETS.PL") z nieprofesjonalnymi nabywcami i użytkownikami Internetu dokonującymi zakupu produktu lub usługi w serwisie (dalej "Klienci" lub "Klient"), chcącymi nabyć produkty oferowane do sprzedaży przez NEGOMARKETS.PL poprzez natychmiastowy zakup lub złożenie zamówienia z Serwisu Internetowego https://www.bobochicparis.pl/pl/ i wszystkich jego stron (dalej "Serwis").

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, sporządzone w języku polskim, mogą być w każdej chwili zmienione przez NEGOMARKETS.PL.

Informacje prawne dotyczące hosta i NEGOMARKETS.PL, w szczególności dane kontaktowe, znajdują się w nocie prawnej niniejszej Witryny. Strona internetowa https://www.bobochicparis.pl/pl/ jest publikowana przez NEGOMARKETS. Informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce ochrony danych osobowych NEGOMARKETS.PL.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają w szczególności warunki natychmiastowego zakupu, składania zamówień, płatności i dostawy produktów zamówionych przez Klientów.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są systematycznie przekazywane wszystkim Klientom przed dokonaniem natychmiastowego zakupu lub złożeniem zamówienia i mają pierwszeństwo, w stosownych przypadkach, przed każdą inną wersją lub jakimkolwiek innym sprzecznym dokumentem. Klient oświadcza, że przeczytał i zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży przed dokonaniem natychmiastowego zakupu lub złożeniem zamówienia. Ponieważ niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą podlegać późniejszym modyfikacjom, wersją mającą zastosowanie do zakupu dokonywanego przez Klienta jest wersja obowiązująca w dniu natychmiastowego zakupu lub złożenia zamówienia.

Zatwierdzenie zamówienia przez Klienta oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Zakup towaru lub usługi, utworzenie przestrzeni członkowskiej lub ogólnie przeglądanie Witryny oznacza akceptację przez internautę odwiedzającego i korzystającego z Witryny (zwanego dalej "Użytkownikiem") niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w całości, który tym samym potwierdza, że przeczytał je w całości. Akceptacja ta może polegać na przykład na zaznaczeniu przez Użytkownika lub Klienta pola odpowiadającego zdaniu akceptacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, na przykład słowami "Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję wszystkie Ogólne Warunki Sprzedaży".

ARTYKUŁ 2 - PRODUKTY

Produkty objęte niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży to wszystkie produkty i usługi, które można nabyć lub subskrybować w Witrynie (zwane dalej "Produktami"). Oferowane produkty i usługi są przedstawione w Witrynie.

 

Są one oferowane do wyczerpania zapasów. Produkty są opisane przez NEGOMARKETS.PL na Stronie tak dokładnie, jak to możliwe, za pomocą kart opisowych i zdjęć. 

NEGOMARKETS.PL informuje jednak Klienta, że pomimo dołożenia przez NEGOMARKETS.PL wszelkich starań, zdjęcia nie mogą zapewnić idealnego podobieństwa do produktu oferowanego do sprzedaży. 

Różnice mogą wynikać z jakości kolorów na zdjęciach, z trudności w odwzorowaniu materiałów na ekranie lub z adaptacji technicznej. Klient musi zapoznać się z opisem każdego Produktu w celu zrozumienia jego właściwości i istotnych cech. Klient jest informowany, że przed użyciem Produktu musi zapoznać się z wszelkimi informacjami dołączonymi do Produktu, oznaczonymi na Produkcie lub jego opakowaniu, dotyczącymi środków ostrożności i warunków użytkowania. 

NEGOMARKETS.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w wyniku użytkowania niezgodnego z poradami i/lub zaleceniami przedstawionymi na Produkcie, jego opakowaniu i/lub instrukcjach. Obsługa Klienta na tej Stronie jest dostępna za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie.

ARTYKUŁ 3 - CENY

Ceny Produktów wskazane na Stronie wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki. Uwzględniają podatek VAT oraz ewentualne obniżki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

 

NEGOMARKETS.PL zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich zmian stawki podatku VAT na cenę Produktów lub usług. NEGOMARKETS.PL zastrzega sobie również prawo do zmiany cen w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Niemniej jednak, cena podana na Stronie w dniu złożenia zamówienia będzie jedyną ceną obowiązującą Klienta.

ARTYKUŁ 4 - STREFA CZŁONKOWSKA

Użytkownicy zarejestrowani w Witrynie (zwani dalej "Członkami") mogą uzyskać do niej dostęp, logując się przy użyciu swoich danych logowania (adres e-mail określony podczas rejestracji i hasło) lub, w stosownych przypadkach, za pomocą systemów takich jak przyciski logowania do sieci społecznościowych stron trzecich. Użytkownicy są w pełni odpowiedzialni za ochronę wybranego przez siebie hasła. Zachęcamy do korzystania ze złożonych haseł. Jeśli użytkownik zapomni hasła, może wygenerować nowe. Hasło to gwarantuje poufność informacji zawartych w sekcji "moje konto", w związku z czym Użytkownikowi zabrania się przekazywania go osobom trzecim. 

W przeciwnym razie NEGOMARKETS.PL nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do konta Użytkownika. W tym celu Członek zostanie poproszony o podanie pewnej ilości danych osobowych. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji.

 

Dane są gromadzone w celu utworzenia "konta członka". Konto to umożliwia członkom-klientom przeglądanie wszystkich zamówień złożonych w Witrynie. Jeśli dane zawarte w sekcji konta członkowskiego zniknęłyby w wyniku awarii technicznej lub działania siły wyższej, Witryna i jej wydawca nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Strony dotyczące kont członkowskich mogą być dowolnie drukowane przez posiadacza danego konta, ale w żadnym wypadku nie stanowią dowodu; służą one wyłącznie celom informacyjnym i mają na celu zapewnienie sprawnego zarządzania zamówieniami lub wpłatami dokonywanymi przez Członka.

 

NEGOMARKETS.PL zastrzega sobie wyłączne prawo do usunięcia konta każdego Członka, który naruszył niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (w szczególności, ale nie wyczerpując tego przykładu, gdy Członek świadomie podaje błędne informacje podczas rejestracji i tworzenia swojej osobistej przestrzeni) lub każdego konta, które było nieaktywne przez co najmniej rok. Takie usunięcie nie będzie stanowić szkody dla wykluczonego Członka, który nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. Wykluczenie to nie wyklucza możliwości podjęcia przez NEGOMARKETS.PL kroków prawnych przeciwko Członkowi, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Każdy Użytkownik może zamknąć swoje konto w Witrynie. Aby to zrobić, Użytkownik musi wysłać prośbę o usunięcie konta do Działu Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktowego, wskazując, że chce usunąć swoje konto, lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

ARTYKUŁ 6 - OGRANICZENIE GEOGRAFICZNE

Korzystanie z usług Witryny jest ograniczone do terytorium Polski.

ARTYKUŁ 7 - ZAMÓWIENIA

Termin "Koszyk" jest zdefiniowany poniżej jako niematerialny obiekt grupujący wszystkie towary lub usługi wybrane przez Użytkownika Witryny do zakupu poprzez kliknięcie na te obiekty. Gdy Klient uzna, że wybrał i dodał do Koszyka wszystkie przedmioty, które chce zakupić, będzie mógł zatwierdzić swoje zamówienie, uzyskując dostęp do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku przeznaczonego do tego celu. Następnie zostanie przekierowany na stronę podsumowania, na której zostanie poinformowany o liczbie i cechach zamówionych Produktów, a także o ich cenie jednostkowej i cenie końcowej.

 

Przed dokonaniem zakupu lub złożeniem zamówienia Klient musi sprawdzić wymiary paczek wskazane na każdej Karcie Produktu, aby upewnić się, że paczki będą dostępne w momencie dostawy. Koszt zwrotu produktu zostanie poniesiony przez Klienta, jeśli wymiary opakowań nie pozwalają na dostawę.

 

Jeśli Klient chce zatwierdzić swoje zamówienie, musi zaznaczyć pole dotyczące ratyfikacji niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i kliknąć przycisk zatwierdzenia. Klient zostanie następnie przekierowany na stronę, na której będzie musiał wypełnić pola formularza zamówienia i podać pewną ilość danych osobowych (takich jak nazwisko, imię, adres itp.), niezbędnych do realizacji zamówienia.

przetwarzanie zamówienia. Po wypełnieniu formularza Klient zostanie poproszony o dokonanie płatności przy użyciu metod płatności wymienionych w sekcji dotyczącej płatności niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Klient otrzyma e-mail potwierdzający zamówienie, przypominający mu o treści zamówienia i jego cenie. Sprzedaż nie zostanie uznana za ostateczną, dopóki NEGOMARKETS.PL nie prześle Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a NEGOMARKETS.PL nie otrzyma pełnej ceny. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie poprawności zamówienia i niezwłoczne zgłoszenie wszelkich błędów. Dostępność Produktów jest wskazana na Stronie Internetowej, w opisie każdej pozycji.

 

NEGOMARKETS.PL nie sprzedaje Produktów profesjonalistom, a jedynie Klientom nieprofesjonalnym na ich osobiste potrzeby.

 

NEGOMARKETS.PL zastrzega sobie prawo do anulowania lub odmowy przyjęcia zamówienia od Klienta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie. Sprzedane Produkty i przedmioty pozostają własnością NEGOMARKETS.PL do momentu pełnej zapłaty ich ceny, zgodnie z niniejszą klauzulą zastrzeżenia własności.

ARTYKUŁ 8 - PŁATNOŚĆ

Płatności dokonuje się wyłącznie w złotych polskich, w całości w momencie złożenia zamówienia, kartą kredytową lub przelewem bankowym.

Klient jest proszony o zapoznanie się z następującą stroną, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań płatniczych: https://bobochicparis.pl/pl/

 

Artykuł 8.1. Płatność kartą kredytową

Klient może złożyć zamówienie na tej Stronie i zapłacić kartą kredytową. Płatności kartą bankową są dokonywane przy użyciu bezpiecznych transakcji.

Akceptowane są następujące karty kredytowe: Carte Bleue, Visa, Maestro i Mastercard.

W ramach walki z oszustwami internetowymi, NEGOMARKETS.PL może być zobowiązana do weryfikacji danych bankowych i/lub tożsamości Klientów przed dokonaniem dostawy. Składając zamówienie na Stronie, Klient zobowiązuje się dostarczyć NEGOMARKETS.PL dowód tożsamości, który może być wymagany. Jeśli wymagane elementy nie zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, NEGOMARKETS.PL zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia z zastrzeżeniem weryfikacji.

 

Artykuł 8.2 Płatność przez Stripe

Transakcje przeprowadzane w Witrynie są zabezpieczone przez system płatności Stripe. Należy pamiętać, że wszystkie informacje wymieniane w celu przetworzenia płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Dane te nie mogą zostać wykryte, przechwycone ani wykorzystane przez osoby trzecie. Nie są one również przechowywane w naszych systemach komputerowych. W celu uzyskania innych informacji lub w przypadku jakichkolwiek incydentów związanych z płatnościami prosimy o kontakt z firmą STRIPE. Więcej informacji na temat Stripe można znaleźć na stronie https://stripe.com/fr. 

ARTYKUŁ 9 - DOSTAWA LUB ŚWIADCZENIE

Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi przed dokonaniem płatności i dotyczą wyłącznie dostaw realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas dostawy zostanie wskazany Klientowi w Witrynie przed złożeniem zamówienia i przed związaniem Klienta jakąkolwiek umową odpłatną, w trakcie procesu składania zamówienia lub w opisie zamówionych produktów.

 

W przypadku niedostępności Produktu, NEGOMARKETS.PL zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania o tym Klienta. NEGOMARKETS.PL może zaoferować, według wyboru Klienta, alternatywę dla niedostępnego produktu lub zwrot pieniędzy. W przypadku wyboru przez Klienta zwrotu kosztów, Klient otrzyma zwrot kosztów nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym umowa została rozwiązana;

W przypadku możliwego do przewidzenia wydłużenia czasu dostawy, NEGOMARKETS.PL zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta tak szybko, jak to możliwe i w dowolny sposób, aby Klient mógł zdecydować, czy chce utrzymać, czy anulować całość lub część zamówienia.

NEGOMARKETS.PL nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie, gdy jest to związane z przypadkiem siły wyższej, zgodnie z definicją zawartą w przepisach prawa lub, bardziej ogólnie, w utrwalonym orzecznictwie.

 

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, Klient może anulować zamówienie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta NEGOMARKETS.PL. Rezygnacja zostanie uwzględniona przez NEGOMARKETS.PL tylko w przypadku, gdy wysyłka lub dostawa nie nastąpiła pomiędzy wysłaniem a otrzymaniem przedmiotowego pisma. Klient otrzyma zwrot kosztów najpóźniej w ciągu 14 dni.

 

Przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu lub złożeniem zamówienia Klient musi sprawdzić wymiary paczek wskazane na każdej Karcie Produktu, aby upewnić się, że paczki będą dostępne w momencie dostawy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że wymiary paczki umożliwiają dostawę zgodnie z zamówieniem. Klient nie może powoływać się na wymiary paczki w celu odmowy dostawy. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient, jeśli wymiary paczki nie pozwalają na dostawę.

 

Klient może odmówić przyjęcia przesyłki w momencie dostawy, jeśli zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące dostawy (uszkodzenie, brak produktu w porównaniu z dowodem dostawy, uszkodzona paczka, uszkodzone Produkty itp. Aby skorzystać z prawa do odmowy przyjęcia przesyłki, Klient musi otworzyć uszkodzoną lub wadliwą przesyłkę (przesyłki) w obecności przewoźnika i poprosić go o odebranie uszkodzonych towarów. Jeśli Klient nie zastosuje się do tych instrukcji, nie będzie mógł skorzystać z prawa do odmowy przyjęcia przesyłki, a NEGOMARKETS.PL nie będzie zobowiązany do spełnienia prośby Klienta o skorzystanie z prawa do odmowy przyjęcia przesyłki.

W przypadku niedostarczenia zamówienia lub jego części, Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta NEGOMARKETS.PL w celu anulowania zamówienia za pomocą formularza kontaktowego na Stronie.

 

ARTYKUŁ 10 - PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTÓW

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od zamówienia, z którego może skorzystać na warunkach określonych w art. 27-38 polskiej ustawy o prawach konsumenta, jeśli spełni warunki określone w tych przepisach, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji i bez konieczności płacenia jakichkolwiek kar.

Jeżeli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w prawidłowym stanie, tj. bez nadmiernego obchodzenia się z nim (brak znacznego pogorszenia opakowania, brak uszkodzeń produktu, obecność wszystkich elementów, kompletny produkt) lub używania Produktu, najpóźniej w ciągu czternastu dni od poinformowania NEGOMARKETS.PL o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszelkimi powiadomieniami oraz wskazaniem faktury, której dotyczą Produkty.

 

Koszt zwrotu Produktu ponosi Klient. Produkt musi być doskonale zapakowany i zabezpieczony. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Jeśli powyższe obowiązki nie zostaną spełnione, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy, a Produkt zostanie ponownie odesłany na koszt Klienta. W przypadku Klientów, którzy życzą sobie, aby odbiorem przesyłek zarządzał NEGOMARKETS.PL, żądanie takie należy zgłosić do Działu Obsługi Klienta. Zaleca się, aby Klient zwrócił przesyłkę przy użyciu rozwiązania umożliwiającego śledzenie przesyłki. W przeciwnym razie, jeśli zwrócona paczka nie dotrze do NEGOMARKETS.PL, nie będzie możliwe wystosowanie zapytania do firmy transportowej w celu jej zlokalizowania.

 

W celu zastosowania niniejszego artykułu, Klient musi poinformować NEGOMARKETS.PL o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w terminie wskazanym powyżej oraz zwrócić Produkty do NEGOMARKETS.PL na następujący adres: 

Krzywy Las 6, 64-310 Krzywy Las.

W przypadku żądania zwrotu należności, NEGOMARKETS.PL zwróci Klientowi należność w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia, w którym NEGOMARKETS.PL został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

ARTYKUŁ 11 - GWARANCJE

NIEZGODNOŚĆ TOWARÓW Z UMOWĄ:

Art. 43 lit. b ustawy o prawach konsumenta:

Towary są zgodne z umową, jeżeli w szczególności 

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w przypadku towarów z elementami cyfrowymi - także kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
 2. przydatność do określonego celu, do którego konsument ich potrzebuje, o czym konsument poinformował wykonawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i co wykonawca zaakceptował. 

Ponadto, aby towary zostały uznane za zgodne z umową, muszą one : 

 1. być odpowiednie do celów, do których towary tego rodzaju są zwykle używane, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 2. występować w takich ilościach i mieć takie właściwości, w szczególności w odniesieniu do trwałości i bezpieczeństwa oraz, w przypadku towarów z elementami cyfrowymi, funkcjonalności i kompatybilności, jakie są typowe dla towarów tego rodzaju i których konsument może racjonalnie oczekiwać,
 3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których konsument może racjonalnie oczekiwać,
 4. być tej samej jakości co próbka lub rysunek udostępniony konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy i odpowiadać opisowi zawartemu w tej próbce lub rysunku. Uzasadnione oczekiwania konsumenta co do towarów uwzględniają charakter towarów i publiczne zapewnienie (np. w reklamie lub na etykiecie) udzielone w tym zakresie przez sprzedawcę (jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu), chyba że sprzedawca wykaże, że : 

nie wiedział o przedmiotowym ubezpieczeniu publicznym i działając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

przed zawarciem umowy ubezpieczenie publiczne zostało skorygowane zgodnie z warunkami i formą, w jakiej ubezpieczenie publiczne zostało złożone lub w porównywalny sposób,

ubezpieczenie publiczne nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.

 

Artykuł 43 lit. d) i e) ustawy o prawach konsumenta:

Jeśli towary nie są zgodne z umową, konsument może złożyć reklamację u sprzedawcy i zażądać :

 • Naprawa towarów,
 • Wymiana towarów.

Jeśli sprzedawca :

 • odmawia naprawy lub wymiany towarów,
 • nie naprawił ani nie wymienił towarów,
 • podjął próbę naprawy lub wymiany, ale towary są nadal niezgodne z umową,
 • oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towarów w rozsądnym terminie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,

Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny lub - w przypadku istotnej niezgodności z umową - odstąpić od umowy. Jeżeli niezgodność z umową jest istotna, konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany.

Artykuł 43 lit. d ustawy o prawach konsumenta:

Sprzedawca naprawi lub wymieni towary w rozsądnym terminie od momentu poinformowania go przez konsumenta o niezgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, biorąc pod uwagę szczególny charakter towarów i cel, w jakim konsument je nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca, w tym w szczególności koszty wysyłki, transportu, robocizny i materiałów. Wybór między wymianą a naprawą należy do konsumenta. Jeżeli jednak spełnienie żądania konsumenta jest niemożliwe lub pociągałoby za sobą nadmierne koszty dla sprzedawcy, może on :

 wymieniać towary - zamiast je naprawiać,

naprawa towarów - zamiast ich wymiany.

Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub pociągałyby za sobą nadmierne koszty, sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów ponoszonych przez sprzedawcę uwzględnia się wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie niezgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierną niedogodność dla konsumenta wynikającą ze zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Artykuł 43 lit. c 1 ustawy o prawach konsumenta:

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa przez okres 2 lat od dnia wydania towaru, chyba że przedsiębiorca (jego poprzednik prawny lub osoby działające w jego imieniu) określił dłuższy okres przechowywania towaru.

Art. 7 lit. a i art. 43 lit. d ustawy o prawach konsumenta; art. 118 Kodeksu cywilnego:

Skargę można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej jest zrobić to na piśmie. Należy opisać niezgodność towaru z umową i określić swoje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową.

Paragon nie jest potrzebny do reklamowania produktu, choć znacznie ułatwia to zadanie. Jest on jednym z wielu dowodów zakupu produktu w danym sklepie i po danej cenie. Inne to: pliki cookies, wydruki z kart płatniczych lub kredytowych oraz wiadomości e-mail. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego.

Okres przedawnienia roszczenia w tym zakresie wynosi 6 lat.

Sprzedawca musi odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli tego nie zrobi, uznaje się, że uznał reklamację.

 

Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z reklamacją produktu niezgodnego z umową. Składając reklamację Sprzedawca udostępnia towar do naprawy lub wymiany. Sprzedawca zobowiązany jest do odzyskania towaru na własny koszt, a także ponosi koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty przesyłki, transportu, robocizny i materiałów. W przypadku odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedającemu na własny koszt.

Artykuł 43 lit. f ustawy o prawach konsumenta:

Jeżeli konsument zgłosił reklamację z powodu niezgodności towaru z umową i jednocześnie nie zapłacił pełnej ceny za towar, może wstrzymać się z zapłatą ceny do czasu wypełnienia przez kontrahenta obowiązku usunięcia niezgodności towaru z umową.

UKRYTA WADA TOWARU:

Artykuł 556 kodeksu cywilnego stanowi, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli :

- sprzedany produkt "ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy".

- przedmiot nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił;

- przedmiot został dostarczony kupującemu w stanie niekompletnym.

Jak stanowią art. 556-573 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Odpowiedzialność ta nazywana jest rękojmią.

Oznacza to, że w przypadku wykrycia usterki można :

 1. rozwiązać umowę i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty,
 2. obniżyć cenę zakupionego produktu,
 3. naprawić wadę na koszt sprzedawcy.

Gwarancja jest ważna przez 2 lata od daty zakupu.

 

ARTYKUŁ 12 - PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Znaki towarowe i logo zawarte na Stronie są zarejestrowane przez NEGOMARKETS lub ewentualnie przez jednego z jej partnerów. 

Każda osoba przystępująca do ich reprodukcji, imitacji z dodaniem lub bez dodania znaków i/lub rysunków i/lub logo, rozpowszechniania w jakimkolwiek charakterze bez zgody NEGOMARKETS będzie podlegać karom przewidzianym przez prawo.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie elementy niniejszej Strony należą do NEGOMARKETS lub osób trzecich, lub są wykorzystywane przez NEGOMARKETS na Stronie za zgodą ich właściciela. Jakiekolwiek kopiowanie logo, treści tekstowych, treści graficznych, zdjęć lub filmów, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca, jest surowo zabronione i może stanowić podrabianie lub naruszenie praw własności przemysłowej podlegające karze.

Każdy Członek uznany za winnego naruszenia może zostać usunięty ze swojego konta bez uprzedzenia lub odszkodowania i bez uszczerbku dla jakiegokolwiek późniejszego postępowania sądowego przeciwko niemu.

 

ARTYKUŁ 13 - OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wybór i zakup produktu lub usługi są wyłączną odpowiedzialnością Klienta. Całkowita lub częściowa niemożność korzystania z Produktów, w szczególności z powodu niekompatybilności sprzętu, nie może stanowić podstawy do jakiejkolwiek rekompensaty, zwrotu lub odpowiedzialności ze strony NEGOMARKETS.PL, z wyjątkiem gwarancji prawnych, tj. w przypadku udowodnionej wady ukrytej, niezgodności, wadliwości lub skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Użytkownicy wyraźnie potwierdzają, że korzystają z Witryny na własne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność.

W każdym przypadku NEGOMARKETS.PL nie ponosi odpowiedzialności.

- wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, w szczególności utratę zysków, utratę zarobków lub utratę danych, które mogą wynikać z korzystania z Witryny lub, przeciwnie, z niemożności korzystania z niej;

- awaria, niedostępność dostępu, niewłaściwe użycie lub nieprawidłowa konfiguracja komputera Użytkownika lub korzystanie z przeglądarki, która nie jest powszechnie używana przez Użytkownika;

- treści reklam i innych linków lub źródeł zewnętrznych, do których Użytkownik ma dostęp za pośrednictwem Witryny.

 

W przypadku, gdy dostęp do Witryny jest niemożliwy z powodu problemów technicznych lub z jakiegokolwiek innego powodu, Użytkownik nie może domagać się żadnego odszkodowania. Niedostępność, nawet długotrwała i bez ograniczeń czasowych, jednego lub więcej Produktów nie może stanowić uszczerbku dla Użytkowników i nie może w żaden sposób stanowić podstawy do przyznania odszkodowania przez Witrynę lub jej wydawcę.

 

NEGOMARKETS.PL nie ponosi odpowiedzialności za techniczną niedostępność połączenia, spowodowaną siłą wyższą, konserwacją, aktualizacją, modyfikacją Witryny, interwencją hosta, strajkiem wewnętrznym lub zewnętrznym, awarią sieci, przerwą w dostawie prądu lub nieprawidłową konfiguracją lub użytkowaniem komputera Użytkownika.

 

Klient zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń i wskazówek zawartych w instrukcjach dotyczących zamówionych Produktów i przyjmuje do wiadomości, że jakakolwiek odpowiedzialność lub gwarancja NEGOMARKETS.PL będzie wyłączona w przypadku szkód związanych z nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących Produktów. NEGOMARKETS.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Produkty.

Odpowiedzialność NEGOMARKETS.PL jest wyłączona w przypadku, gdy Produkty nie są zgodne z przepisami prawa obcego kraju, w którym są dostarczane i/lub używane, co Klient ma obowiązek sprawdzić, w przypadku niewłaściwego użytkowania Produktów sprzecznego ze zwyczajami, zwykłymi zasadami ostrożności, przepisami prawa kraju, w którym są dostarczane i/lub używane, co Klient ma obowiązek sprawdzić.

Klient nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie warunków użytkowania, zaleceń dotyczących użytkowania lub dostarczonych instrukcji, za zaniedbanie lub brak konserwacji ze strony Klienta, ani w przypadku jakiejkolwiek winy lub działania w całości przypisywanego Klientowi lub osobie trzeciej.

 

W przypadku, gdy NEGOMARKETS.PL zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, odszkodowanie będzie miało zastosowanie wyłącznie do bezpośrednich, osobistych, pewnych i przewidywalnych szkód, z wyłączeniem wszelkich pośrednich szkód i/lub uszczerbków, w szczególności wszelkich strat operacyjnych.

 

Niezależnie od przypadku, odpowiedzialność NEGOMARKETS.PL jest ściśle ograniczona do ceny Zamówienia Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błahe błędy lub pominięcia, pomimo środków ostrożności podjętych przez NEGOMARKETS.PL przy przekazywaniu Produktów.

 

NEGOMARKETS.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie swoich zobowiązań z powodu wystąpienia siły wyższej w rozumieniu francuskiego kodeksu cywilnego i utrwalonego orzecznictwa.

NEGOMARKETS.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy. Jeśli przypadek siły wyższej trwa dłużej niż jeden (1) miesiąc, NEGOMARKETS.PL może nie honorować zamówienia, z zastrzeżeniem zwrotu Klientowi wszelkich kwot zapłaconych przez Klienta za dane zamówienie.

 

ARTYKUŁ 14 - MODYFIKACJA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie jest wiążące dla Klienta z chwilą jego zatwierdzenia, z zastrzeżeniem art. 10 "Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotów" niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Po zatwierdzeniu zamówienia Klient nie może go już modyfikować.

 

Jednakże, na zasadach komercyjnych, NEGOMARKETS.PL oferuje Klientowi możliwość anulowania zamówienia w całości w ciągu siedemdziesięciu dwóch (72) godzin od jego zatwierdzenia. Anulowanie zamówienia może być dokonane tylko w odniesieniu do całego zamówienia; częściowe anulowanie zamówienia nie może zostać zaakceptowane. Anulowanie zamówienia może być zaakceptowane tylko wtedy, gdy żaden towar nie został jeszcze wysłany przez NEGOMARKETS.PL.

Wnioski o anulowanie są składane za pomocą formularza kontaktowego w strefie klienta.

Zamówienie zostanie zwrócone w terminie nie dłuższym niż

czternaście (14) dni od otrzymania wniosku o anulowanie zamówienia.

 

ARTYKUŁ 15 - POLITYKA OCHRONY DANYCH

W ramach wykonywania swoich zobowiązań umownych oraz w celu realizacji wszystkich swoich misji i monitorowania relacji handlowych, NEGOMARKETS.PL jest zobowiązany do gromadzenia pewnej ilości danych osobowych dotyczących Klienta. Dane te są niezbędne NEGOMARKETS.PL do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży zawartej z Klientem oraz w celu realizacji wszystkich powiązanych usług świadczonych w imieniu Klienta.

 

W tym charakterze NEGOMARKETS.PL działa jako Administrator Danych i w związku z tym jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązków wynikających z europejskiego rozporządzenia nr 2016/679, tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

 

Dla NEGOMARKETS.PL ochrona danych osobowych ma fundamentalne znaczenie, ponieważ odzwierciedla relację, jaką mamy z Tobą. W związku z tym NEGOMARKETS.PL wyznaczył IOD i wdraża wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony danych, które przetwarzamy dla naszych Klientów.

W celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, którego dokonujemy w imieniu Klientów, można zapoznać się z naszą Polityką ochrony danych lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) pod następującym adresem: [email protected]

 

ARTYKUŁ 16 - AKCEPTACJA KLIENTA

Złożenie przez osobę fizyczną zamówienia w Serwisie oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz zobowiązanie do zapłaty za zamówione Produkty, co Klient wyraźnie uznaje, zrzekając się w szczególności prawa do powoływania się na jakikolwiek sprzeczny dokument, który byłby niewykonalny wobec NEGOMARKETS.PL.

 Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia swoich roszczeń. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie w drodze polubownej jest dobrowolne i zawsze będzie uzależnione od zgody NEGOMARKETS.PL.

ARTYKUŁ 17 - PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu.

Mogą one zostać zmienione w dowolnym momencie przez NEGOMARKETS.PL.

W żadnym wypadku NEGOMARKETS.PL nie gwarantuje zgodności z lokalnymi przepisami prawa, które mogą mieć zastosowanie, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony z innego kraju.

Ogólne Warunki Sprzedaży mające zastosowanie do Użytkownika i Klienta są warunkami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia przez Użytkownika lub połączenia z niniejszą Witryną.

NEGOMARKETS.PL zobowiązuje się oczywiście do zachowania wszystkich swoich poprzednich ogólnych warunków i przesłania ich każdemu Użytkownikowi lub Klientowi, który o nie poprosi.

 

 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zostały sporządzone w języku polskim. Niezależnie od powyższego, w przypadku sporu, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000r:

- Klient może dochodzić roszczeń przed sądami właściwymi dla jego miejsca zamieszkania.

- NEGOMARKETS.PL może dochodzić roszczeń przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania Klienta.

 

Jednakże, zgodnie z Rozporządzeniem WE 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r., niniejsze Ogólne Warunki nie uniemożliwiają NEGOMARKETS.PL zastosowania się do przepisu, który jest bardziej korzystny dla klienta i który będzie stosowany w całości na mocy umowy, zgodnie z prawem miejsca, w którym klient ma miejsce zwykłego pobytu.