slide.jpg

Ogólne warunki sprzedaży

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

- „Witryna”: witryna https://www.bobochicparis.pl i wszystkie jej strony.
- „Produkty”: wszystkie produkty (materialne) i usługi (niematerialne), które można kupić lub z których można skorzystać na stronie.
- „Edytor”: osoba, prawna lub fizyczna, odpowiedzialna za redagowanie i za zawartość strony, przedstawiona w informacjach prawnych na stronie.
- „Użytkownik”: Internauta odwiedzający i korzystający z serwisu.
- „Klient”: Internauta dokonujący zakupu produktu lub usługi w serwisie.

ARTYKUŁ 2 - PRZEPISY NAŁOŻONE PRZEZ FRANCUSKIE PRAWO ZAUFANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI CYFROWEJ ORAZ CEL WITRYNY

Niniejsza strona jest redagowana przez NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Informacje prawne dotyczące gospodarza i edytora witryny, w szczególności dane kontaktowe oraz wszelkie informacje dotyczące kapitału i rejestracji, są podane w informacjach prawnych tej witryny.

Informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (polityka i deklaracja) znajdują się w karcie danych osobowych serwisu.

Witryna jest otwarta i bezpłatna dla wszystkich użytkowników Internetu. Nabycie towaru, usługi lub utworzenie obszaru członkowskiego, lub bardziej ogólnie nawigacja po witrynie, zakłada akceptację całości ogólnych warunków przez użytkownika witryny. Użytkownik przyznaje niniejszym, że w pełni się z nimi zapoznał. Akceptacja warunków może polegać na przykład na zaznaczeniu przez internautę pola odpowiadającego zdaniu potwierdzenia niniejszych warunków ogólnych, na przykład poprzez umieszczenie słów „Potwierdzam przeczytanie i zaakceptowanie wszystkich ogólnych warunków serwisu”. Zaznaczenie tego pola ma taką samą wartość jak odręczny podpis ze strony internauty.

Akceptacja niniejszych ogólnych warunków zakłada, że użytkownicy mają do tego niezbędną zdolność prawną. Jeżeli użytkownik jest niepełnoletni lub nie posiada odpowiedniej zdolności prawnej, oświadcza, że posiada upoważnienie opiekuna, kuratora lub swojego przedstawiciela ustawowego.

Internauta uznaje wartość potwierdzenia automatycznego systemu rejestracji edytora tej witryny i zrzeka się prawa do ich kwestionowania w przypadku sporu, z wyjątkiem sytuacji, gdy przedstawiony zostanie dowód przeciwny.

ARTYKUŁ 3 - CHARAKTERYSTYKA OFEROWANYCH PRODUKTÓW I USŁUG

Oferowane produkty i usługi są wymienione w katalogu opublikowanym na stronie. Te produkty i usługi są oferowane w ramach dostępnych zapasów. Do każdego produktu dołączony jest opis sporządzony przez edytora na podstawie opisów dostarczonych przez dostawcę. Zdjęcia produktów w katalogu odzwierciedlają wierny obraz oferowanych produktów i usług, ale nie są umowne, gdyż nie mogą zapewnić pełnego podobieństwa z produktami fizycznymi.

Obsługa klienta tej strony jest dostępna pod adresem e-mail: hello@bobochicparis.pl lub pocztą na adres wskazany w informacjach prawnych. W przypadku kontaktu drogą pocztową, edytor zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni.

ARTYKUŁ 4 - CENY

O ile nie określono inaczej, ceny podane w katalogu są cenami wyrażonymi w euro z uwzględnieniem wszystkich podatków oraz z uwzględnieniem podatku VAT obowiązującego w dniu zamówienia.

NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do zmiany stawki podatku VAT na cenę produktów lub usług. Edytor zastrzega sobie również prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Jednak cena widniejąca w katalogu w dniu zamówienia będzie jedyną ceną obowiązującą kupującego.

ARTYKUŁ 5 - PORTAL UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zarejestrowany w serwisie (członek) ma możliwość uzyskania do niego dostępu poprzez zalogowanie się za pomocą swoich danych do logowania (adres e-mail podany podczas rejestracji i hasło) lub ewentualnie za pomocą innych opcji, takich jak logowanie poprzez konta sieci społecznościowych. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za ochronę wybranego przez siebie hasła. Z tego powodu, prosimy o używanie silnego hasła. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła, istnieje możliwość wygenerowania nowego. To hasło stanowi gwarancję poufności informacji zawartych w sekcji „moje konto”, a zatem użytkownik nie może ich przekazywać osobom trzecim. W przeciwnym razie edytor strony nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika.

Stworzenie osobistego konta jest warunkiem wstępnym jakiegokolwiek zamówienia lub użycia strony przez użytkownika. W tym celu użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych. Użytkownik zobowiązuje się do podania dokładnych informacji.

Celem zbierania danych jest utworzenie „konta użytkownika”. To konto umożliwia użytkownikowi przeglądanie wszystkich swoich zamówień złożonych na stronie. Gdyby dane zawarte w dziale konta użytkownika zniknęły w wyniku awarii technicznej lub z przyczyn niezależnych od użytkownika, strona i jej edytor nie mogliby zostać pociągnięci do odpowiedzialności, a informacje te nie mają wartości dowodowej, ich charakter jest informacyjny. Strony odnoszące się do portalu użytkownika mogą być swobodnie wydrukowane przez posiadacza danego konta, ale nie mają mocy dowodowej, posiadają jedynie charakter informacyjny i mają na celu zapewnienie skutecznego zarządzania zamówieniami i aktywnościami użytkownika.

Edytor zastrzega sobie wyłączne prawo do usunięcia konta każdego członka, który naruszył niniejsze ogólne warunki (w szczególności, ale nie wyłącznie, jeśli członek świadomie podał nieprawidłowe informacje podczas rejestracji) lub jakiekolwiek konto nieaktywne przez co najmniej rok. Usunięcie konta nie będzie pociągało za sobą szkody dla wykluczonego użytkownika, który nie będzie mógł dochodzić odszkodowania w związku z zaistniałą sytuacją. Zamknięcie dostępu nie wyklucza możliwości podjęcia przez edytora działań prawnych przeciwko członkowi, jeżeli jest to uzasadnione.

ARTYKUŁ 6 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI EDYTORA W KONTEKŚCIE WYKONANIA NINIEJSZEJ UMOWY

W przypadku braku możliwości dostępu do serwisu, spowodowanego problemami technicznymi lub z innego powodu, użytkownik nie będzie mógł dochodzić żadnej rekompensaty szkody i nie będzie mógł żądać odszkodowania. Wyczerpanie zapasów, nawet długotrwałe i bez ograniczeń czasowych, jednego lub więcej produktów, nie może stanowić uszczerbku dla internautów i nie może w żaden sposób stanowić podstawy do przyznania odszkodowania ze strony lub od edytora. Zdjęcia i wizualizacje produktów prezentowanych na stronie nie mają charakteru umownego, edytor tej strony nie może zatem zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli cechy obiektów różnią się od wizualizacji na stronie lub jeśli te ostatnie są nieprawidłowe lub niekompletne.

Odsyłacze internetowe na tej witrynie mogą odnosić się do innych witryn internetowych. Edytor witryny nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeśli zawartość tych witryn narusza obowiązujące prawo. Podobnie edytor witryny nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli wizyta internauty na jednej z tych witryn wyrządzi mu szkodę.

ARTYKUŁ 7 - GEOGRAFICZNE OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Korzystanie z usług witryny jest ograniczone do POLSKA.

ARTYKUŁ 8 - PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DOTYCZĄCE ELEMENTÓW OPUBLIKOWANYCH NA TEJ STRONIE

Wszystkie elementy tej witryny należą do edytora lub agenta będącego stroną trzecią lub są wykorzystywane przez edytora w witrynie za zgodą właściciela. Wszelkie kopiowanie logo, treści tekstowych, graficznych lub wideo, bez wykluczenia innych materiałów, jest surowo zabronione i każdy użytkownik, który byłby winny naruszenia, może stracić dostęp do swojego konta bez uprzedzenia lub odszkodowania, a zablokowanie konta nie mogłoby dowieść o wyrządzeniu jakiejkolwiek szkody, bez zastrzeżenia możliwości dalszego postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi z inicjatywy edytora tej witryny lub jego przedstawiciela.

ARTYKUŁ 9 - UDZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW W ROZWOJU TREŚCI WITRYNY

Internauci mają możliwość współtworzenia zawartości tej strony poprzez zamieszczanie komentarzy.

Informujemy autorów, że edytor strony, reprezentowany w razie potrzeby przez moderatorów, może zdecydować się na publikację danego artykułu w biuletynach witryny oraz na stronach wszystkich jej partnerów. Edytor jest odpowiedzialny za zacytowanie pseudonimu autora komentarza. W związku z tym, na rzecz edytora witryny, autor zrzeka się praw do treści swoich komentarzy, do jakiejkolwiek dystrybucji lub wykorzystania, nawet komercyjnego, w Internecie, oczywiście zawsze w odniesieniu do autorstwa użytkownika.

ARTYKUŁ 10 - MARKI

Marki i logo zawarte w witrynie są zarejestrowane przez NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub ewentualnie przez jednego z partnerów. Każdy, kto dokonuje ich przedstawień, reprodukcji, blokowania, rozpowszechniania i powtórek, podlega karom przewidzianym przez prawo.

ARTYKUŁ 11 - OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Edytor nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z sieci internetowej takie jak utrata danych, włamanie, wirusy, przerwy w działaniu serwisu lub inne.

Edytor witryny, zwłaszcza w procesie sprzedaży online, jest zobowiązany jedynie do umożliwienia użytkownikowi korzystania ze strony.

Edytor witryny NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄnie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zawartej umowy, w związku z wystąpieniem zdarzenia siły wyższej. W odniesieniu do zakupionych produktów edytor nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie z tego tytułu, straty operacyjne, utratę zysku, szkody lub koszty, które mogą wystąpić. Za wybór i zakup produktu lub usługi odpowiada wyłącznie klient. Całkowita lub częściowa niemożność korzystania z produktów, w szczególności z powodu niezgodności materiału, nie może stanowić podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania, zwrotu kosztów ani zakwestionowania odpowiedzialności edytora, za wyjątkiem udowodnionej wady ukrytej, niezgodności, usterki lub w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, jeśli dana sytuacja go dotyczy, tj. jeżeli klient nie jest fachowcem, a umowa zawarta w celu nabycia towaru lub usługi pozwala na odstąpienie od umowy, w zależności od artykuły księgi VI Kodeksu Prawa Gospodarczego. W przypadku niedostarczenia zamówienia lub części zamówienia, klient ma 60 dni od przewidywanego terminu dostawy na zamanifestowanie się w celu automatycznego anulowania zamówienia poprzez wysłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Żadne reklamacje nie będą przyjmowane po okresie 60 dni.

Użytkownik wyraźnie przyznaje się do korzystania z serwisu na własne ryzyko i na swoją wyłączną odpowiedzialność. Witryna dostarcza użytkownikowi informacji wyłącznie w celach informacyjnych, z niedoskonałościami, błędami, pominięciami, nieścisłościami i innymi ambiwalencjami, które mogą istnieć. W każdym przypadku NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄnie może w żaden sposób zostać pociągnięty do odpowiedzialności za:

- jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, w szczególności w zakresie utraty korzyści, utraty zysku, utraty klientów, danych, które mogą wynikać między innymi z korzystania z serwisu lub wręcz przeciwnie, z niemożności posługiwania się nim;
- awarię, brak dostępu, niewłaściwe użytkowanie, nieprawidłową konfigurację komputera użytkownika, a nawet w przypadku użycia mało używanej przeglądarki;
- treść ogłoszeń i innych linków lub źródeł zewnętrznych, do których użytkownik ma dostęp z serwisu.

ARTYKUŁ 12 - DOSTĘP DO WITRYNY

Edytor serwisu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za techniczną niedostępność połączenia, czy to w szczególności z powodu siły wyższej, konserwacji, aktualizacji, modyfikacji witryny, interwencji hosta, ataku wewnętrznego lub zewnętrznego, awarii sieci, przerwy w dostawie prądu, a nawet złej konfiguracji lub użyciu komputera przez użytkownika.

ARTYKUŁ 13 - USUNIĘCIE KONTA

Każdy użytkownik może swobodnie usunąć swoje konto w serwisie. W tym celu użytkownik musi wysłać e-mail do witryny z informacją, że chce usunąć swoje konto. Po usunięciu konta, użytkownik nie ma możliwości odzyskania swoich danych.

ARTYKUŁ 14 - PRAWO WŁAŚCIWE I MEDIACJA

Niniejsze ogólne warunki podlegają francuskiemu prawu. Mogą być one modyfikowane w dowolnym momencie przez edytora serwisu lub przez jego agenta. Ogólne warunki obowiązujące użytkownika to te, które obowiązują w dniu złożenia zamówienia lub połączenia z niniejszą witryną. Edytor oczywiście zobowiązuje się zachować wszystkie stare warunki ogólne i przesłać je każdemu użytkownikowi, który o to poprosi.

Z wyjątkiem przepisów dotyczących porządku publicznego, wszelkie spory, które mogą wyniknąć w kontekście realizacji niniejszych ogólnych warunków, mogą przed podjęciem czynności prawnych zostać poddane ocenie edytora strony w celu polubownego zakończenia. Wyraźnie przypomina się, że wnioski o polubowne rozstrzygnięcie sporu nie powodują zawieszenia terminów na wniesienie sprawy do sądu. O ile porządek publiczny nie stanowi inaczej, wszelkie czynności prawne związane z wykonaniem niniejszej umowy podlegają jurysdykcji sądu apelacyjnego, do którego sprawa została wytoczona.

ARTYKUŁ 15 - KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

„Cookie” umożliwia identyfikację użytkownika witryny, personalizację jego przeglądania strony oraz przyspieszenie wyświetlania strony poprzez zapisanie pliku danych na jego komputerze. Witryna może wykorzystywać pliki „Cookies” głównie w celu 1) uzyskiwania statystyk przeglądania strony w celu poprawy komfortu użytkowania oraz 2) umożliwienia dostępu do konta użytkownika i treści, które nie są dostępne bez połączenia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany o tej praktyce i upoważnia edytora strony do jej stosowania. Edytor zobowiązuje się nigdy nie przekazywać treści tych „plików cookie” osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków prawnych. Użytkownik może odmówić rejestracji „Cookies” lub skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała przed akceptacją „Cookies”. W tym celu Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
- Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en&safe=on
- Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

ARTYKUŁ 16 - WARUNKI ZARZĄDZANIA ZAMÓWIENIAMI I OPIS PROCESU ZAKUPÓW

Określenie „Koszyk” oznacza niematerialny przedmiot, dzięki któremu użytkownik może utworzyć grupę wszystkich wybranych towarów lub usług witryny do zakupu poprzez kliknięcie na te obiekty. Gdy tylko internauta uzna, że wybrał i dodał do swojego koszyka wszystkie produkty, które chciałby kupić, będzie miał możliwość, aby potwierdzić zamówienie, wejść do swojego koszyka, klikając w przeznaczony do tego przycisk. Następnie zostanie przekierowany na stronę podsumowującą, na której może przeczytać lub gdzie zostanie poinformowany o liczbie i cechach zamówionych produktów, a także o ich cenie jednostkowej.

W celu potwierdzenia swojego zamówienia, użytkownik musi zaznaczyć pole dotyczące ratyfikacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i zatwierdzić, klikając odpowiedni przycisk. Internauta zostanie wówczas przekierowany na stronę, na której musi wypełnić pola formularza zamówienia. Użytkownik musi następnie podać pewną liczbę danych osobowych, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Po wypełnieniu formularza użytkownik zostanie poproszony o dokonanie płatności przy użyciu środków płatniczych wymienionych w części niniejszych ogólnych warunków dotyczących płatności. Po kilku chwilach internauta otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia, przypominający mu o treści zamówienia i jego cenie.

Sprzedane produkty i artykuły pozostają własnością sprzedającego do momentu całkowitej opłaty ich ceny, zgodnie z niniejszym zastrzeżeniem własności.

ARTYKUŁ 17 - INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

Internauta może złożyć zamówienie na tej stronie i zapłacić kartą kredytową lub przelewem.
Płatności kartą kredytową są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznych transakcji zapewnianych przez dostawcę platformy płatności online.

Powyższa strona nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących środków płatniczych użytkownika. Płatność dokonywana jest bezpośrednio do banku lub dostawcy płatności otrzymującego płatność od Klienta. W przypadku płatności czekiem lub przelewem bankowym terminy dostawy określone w poniższym artykule rozpoczynają się od dnia otrzymania płatności przez sprzedającego, który jest w stanie udowodnić wszystkimi dostępnymi środkami. Dostępność produktów wskazana jest na stronie, w opisie każdego artykułu.

ARTYKUŁ 18 - DOSTAWA LUB REZERWACJA

Ewentualne koszty dostawy zostaną podane klientowi przed dokonaniem płatności i dotyczą wyłącznie dostaw realizowanych na terenie POLSKA. W przypadku każdego innego miejsca dostawy klient będzie odpowiedzialny za skontaktowanie się z obsługą klienta.

O ile nie określono inaczej na stronie podczas składania zamówienia lub w opisie zamawianych produktów, edytor zobowiązuje się dostarczyć produkty w ciągu maksymalnie 30 dni od otrzymania zamówienia.

Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki w momencie dostawy, jeśli zauważy pewne nieprawidłowości (uszkodzenie, brak towaru w stosunku do listu przewozowego, uszkodzenie opakowania, zepsute produkty itp.); każda anomalia musi być następnie wskazana przez kupującego na dowodzie dostawy w formie odręcznych zastrzeżeń, którym musi towarzyszyć podpis kupującego. Aby skorzystać z prawa do odmowy, kupujący musi otworzyć uszkodzoną lub wadliwą paczkę w obecności przewoźnika i poprosić go o zabranie uszkodzonych towarów. W przypadku niezastosowania się do tych wymagań kupujący nie będzie mógł skorzystać z prawa odmowy, a firma NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄnie będzie zobowiązana do spełnienia żądania kupującego w zakresie skorzystania z prawa odmowy.

Jeśli paczka kupującego zostanie zwrócona edytorowi przez przewoźnika, edytor skontaktuje się z kupującym po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, aby dowiedzieć się, co zrobić z zamówieniem. Jeśli kupujący omyłkowo odmówił przyjęcia przesyłki, może poprosić o jej zwrot, płacąc najpierw koszty transportu nowej przesyłki. Koszty transportu należy opłacić nawet w przypadku zamówień, dla których koszty dostawy były oferowane w momencie składania zamówienia.

W przypadku błędu dostawy lub wymiany (jeśli prawo odstąpienia ma zastosowanie zgodnie z art. 53 księgi VI Kodeksu Prawa Gospodarczego), każdy produkt podlegający wymianie lub zwrotowi kosztów musi zostać zwrócony firmie NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄw całości oraz w idealnym stanie, doskonale zapakowany i zabezpieczony. Jakakolwiek wada wynikająca z nieporadności lub fałszywego manewru ze strony kupującego nie może być przypisana firmie NEGOMARKETS.

Konsument ma 14 dni roboczych od daty dostarczenia zamówienia na zwrot towaru, który mu nie odpowiada i na zażądanie wymiany lub zwrotu pieniędzy bez ponoszenia dodatkowych opłat, z wyjątkiem kosztów zwrotu, do czternastu dni od otrzymania przez NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄżądania zwrotu pieniędzy. Produkt musi być zwrócony w idealnym stanie. W razie potrzeby muszą towarzyszyć mu wszystkie akcesoria. Produkt musi być doskonale zapakowany i zabezpieczony. Jeśli powyższe zobowiązania nie zostaną spełnione, kupujący utraci prawo do odstąpienia od umowy, a produkt zostanie mu zwrócony na jego koszt.

Zaleca się aby kupujący dokonał zwrotu korzystając z możliwości śledzenia przesyłki. W przeciwnym razie, jeśli zwrócona paczka nie dotrze do firmy NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nie będzie możliwe wszczęcie dochodzenia z firmą transportową w celu zlokalizowania paczki.

Koszty zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący.

Po otrzymaniu i przyjęciu reklamacji firma NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄprzekaże kupującemu mailem, faksem lub telefonicznie warunki wymiany lub zwrotu towaru. W celu prawidłowej realizacji zgłoszenia, klient proszony jest o dołączanie do reklamacji kopii faktury. Zwrot kosztów nastąpi przelewem.

Jakiekolwiek opóźnienie w dostawie przekraczające siedem dni roboczych może skutkować rozwiązaniem umowy sprzedaży z inicjatywy konsumenta, na jego pisemny wniosek przesłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Konsumentowi zostanie wówczas zwrócona, w ciągu maksymalnie czternastu dni, kwota, opłacona przy złożeniu zamówienia. Klauzula ta nie ma zastosowania, jeśli opóźnienie w dostawie wynika z działania siły wyższej. W takim przypadku klient zobowiązuje się nie podejmować działań prawnych przeciwko witrynie i jej edytorowi i zrzeka się prawa do wypowiedzenia umowy sprzedaży przewidzianej w tym artykule.

ARTYKUŁ 19 - GWARANCJA PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH NA TEJ STRONIE

Gwarancja dla wszystkich klientów
Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z umową oraz do reagowania na wszelkie niezgodności podczas dostawy towaru. Gwarancja zgodności może być udzielona, jeżeli wada istniała w dniu objęcia produktu w posiadanie, a sprzedawca odpowiada za każdą wadę zgodności, która ujawni się w ciągu dwóch lat od tej daty.
Jeżeli wada pojawi się w ciągu 6 miesięcy od tej daty, domniemywa się, że wystąpiła w momencie dostawy towaru. Z drugiej strony, po upływie tego 6-miesięcznego okresu do klienta będzie należało udowodnienie, że wada faktycznie istniała w momencie objęcia nieruchomości w posiadanie.
Gwarancja na wady ukryte
Klient może żądać udzielenia gwarancji na wady ukryte, jeżeli przedstawione wady nie pojawiły się przy zakupie, natomiast istniały już przed zakupem (a zatem nie wynikają z normalnego użytku produktu) i są wystarczająco poważne (wada musi sprawiać, że produkt jest niezdatny do użytku, do którego jest przeznaczony, albo jego zastosowanie jest na tyle ograniczone, że klient nie kupiłby produktu lub nie kupiłby za taką cenę, gdyby znał wadę).
Produkty dostarczane przez sprzedawcę na tej stronie podlegają, oprócz gwarancji prawnej, która w stosownych przypadkach nadal ma do nich zastosowanie, gwarancję specyficzną dla witryny i zapewnianą przez NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na następujących warunkach:
Pozew wynikający z braku zgodności produktu może zostać złożony przesz okres dziesięciu (10) lat od dostawy produktu. Możliwe odszkodowanie odzwierciedla cenę produktu w ciągu pierwszych 5 lat i maleje stosownie do upływu czasu o 20% rocznie w ciągu następnych 5 lat.
Gwarancja obejmuje zmiany produkcyjne, konstrukcyjne i fizyczne, których nadruk przekracza 5 cm warstwy pianki lepkosprężystej materaca. Rozumie się, że gwarancja ma zastosowanie tylko w kontekście normalnego użytkowania produktu. Gwarancja nie obejmuje zwiększenia lub zmniejszenia grubości lub modyfikacji jakichkolwiek innych cech materaca spowodowanych naturalnym zużyciem. Jednak ma ona zastosowanie w przypadku nieprawidłowego ugięcia lub przedwczesnego odkształcenia. Aby skorzystać z gwarancji, kupujący musi przedstawić fakturę za materac. W celu uzyskania informacji prosimy o przesłanie zdjęć wady, której dotyczy problem, drogą mailową na adres hello@bobochicparis.pl
Uwaga: ze względu na temperaturę otoczenia w trakcie produkcji materaca i podczas jego dekompresji grubość może się różnić o 10%, a wymiary o 5% w porównaniu do reklamowanych rozmiarów.
W przypadku niezgodności klient może według własnego uznania zażądać wymiany lub naprawy produktu. Jeżeli jednak koszt opcji wybranej przez klienta jest ewidentnie nieproporcjonalny w stosunku do innej możliwej opcji, biorąc pod uwagę wartość towaru lub wagę wady, sprzedawca może przystąpić do zwrotu pieniędzy bez skorzystania z opcji wybranej przez klienta.
W przypadku gdy wymiana lub naprawa są niemożliwe, sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu ceny towaru w ciągu 30 dni od otrzymania zwróconego towaru oraz w zamian za zwrot towaru przez klienta na adres siedziby sprzedawcy.

Reklamacje, prośby o wymianę lub zwrot pieniędzy za niezgodny produkt należy kierować pocztą lub e-mailem na adresy wskazane w informacjach prawnych strony, w ciągu trzydziestu dni od daty dostawy (termin ten nie obowiązuje w przypadku wady ukrytej, jak wcześniej ustalono). Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego produktu można go zwrócić sprzedawcy, który dokona jego wymiany. W przypadku braku możliwości wymiany produktu (produkt przestarzały, brak w magazynie, itp.), kupującemu zostanie zwrócona kwota zamówienia czekiem lub przelewem.

ARTYKUŁ 20 - ARCHIWIZACJA

NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄarchiwizuje zamówienia i faktury na niezawodnym i trwałym nośniku stanowiącym ich wierną kopię zgodnie z przepisami art. 1348 Kodeksu Cywilnego.
Skomputeryzowane rejestry będą traktowane przez interesariuszy jako dowód komunikacji, zamówień, płatności i transakcji między osobami zainteresowanymi.

ARTYKUŁ 21 - RAMY WARUNKÓW

Jeśli którekolwiek postanowienie Ogólnych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek innego powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za oddzielne od Warunków i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze warunki opisują całą umowę między użytkownikiem a witryną. Zastępują one wszystkie wcześniejsze lub aktualne umowy pisemne lub ustne. Warunki ogólne nie podlegają cesji, przeniesieniu ani sublicencjonowaniu przez samego użytkownika.

Wydrukowaną wersję Warunków i wszelkie zawiadomienia przekazane w formie elektronicznej można żądać w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym warunków ogólnych. Interesariusze uzgadniają, że cała korespondencja dotycząca niniejszych warunków ogólnych musi być sporządzona w języku francuskim.

ARTYKUŁ 22 - POWIADOMIENIA

Wszelkie powiadomienia lub zawiadomienia dotyczące niniejszych warunków ogólnych, not prawnych lub karty danych osobowych muszą mieć formę pisemną i muszą być dostarczone osobiście, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, albo pocztą za pośrednictwem uznanej w kraju firmy kurierskiej, co umożliwia regularne monitorowanie przesyłek lub wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane w informacjach prawnych witryny, z podaniem imion, imion, danych kontaktowych i tematu powiadomienia.

ARTYKUŁ 23 - ROSZCZENIA

Wszelkie skargi związane z korzystaniem ze strony internetowej, usługami oferowanymi na tej stronie lub jakąkolwiek inną powiązaną usługą, stronami witryny w jakichkolwiek sieciach społecznościowych lub warunkami ogólnymi, uwagami prawnymi lub związane z kartą danych osobowych należy złożyć w 365 dni od pierwotnego dnia, w którym wystąpił problem będący przyczyną reklamacji, bez względu na inne przepisy prawa lub rozporządzenia. W przypadku, gdy takie roszczenie nie zostanie zgłoszone w ciągu kolejnych 365 dni, nie będzie miało ono żadnej mocy prawnej w sądzie.

ARTYKUŁ 24 - NIEŚCISŁOŚCI

Może się zdarzyć, że w całej witrynie internetowej i oferowanych usługach, lub tylko w ograniczonym zakresie, występują nieścisłości, błędy lub informacje, które nie są zgodne z ogólnymi warunkami, uwagami prawnymi lub kartą danych osobowych. Ponadto istnieje możliwość, że osoby trzecie dokonują nieautoryzowanych zmian na stronie lub w usługach dodatkowych (sieciach społecznościowych itp.). Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić skorygowanie tego rodzaju odchyleń.

W przypadku, gdy taka sytuacja nam umyka, prosimy o kontakt listowny lub mailowy na adresy wskazane w informacjach prawnych serwisu, w miarę możliwości z opisem błędu i lokalizacją (URL), a także wystarczające informacje, żeby się z Państwem skontaktować. Zapytania dotyczące praw autorskich można znaleźć w sekcji dotyczącej własności intelektualnej.

ARTYKUŁ 25 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Zgodnie z art. 53 księgi VI Kodeksu Prawa Gospodarczego, klient może znaleźć poniżej standardowy formularz odstąpienia od zamówienia złożonego w serwisie, który należy przesłać do NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄlistem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Przyjmuje się, że klient poniesie koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, a także dodatkowe koszty zwrotu towaru, jeśli ten ostatni ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie, a to odstąpienie może mieć miejsce wyłącznie na warunkach odstąpienia od umowy określonych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży.

---

Do wiadomości NEGOMARKETS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃ, gmina POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ

ul. 27 GRUDNIA, nr 5, lok. 5A, miejsc. POZNAŃ, kod 61-737, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA

E-mail: contact@negomarkets.com

Imię, nazwisko i adres klienta:

Data wysyłki:

Dotyczy: Odstąpienia od umowy

Szanowni Państwo,

Niniejszym oświadczam, że chcę skorzystać z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 53 księgi VI Kodeksu Prawa Gospodarczego, dotyczącego umowy dotyczącej zamówienia złożonego z Państwa firmą na stronie https://www.bobochicparis.pl i dotyczącej następującego produktu:

Data zamówienia:

Całkowita kwota:

Z poważaniem,

Podpis:

ARTYKUŁ 26 - JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Na mocy wyraźnego porozumienia między stronami niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu francuskiemu.
Oryginalne warunki są wymienione w języku francuskim. W przypadku przetłumaczenia na jeden lub więcej języków, jedynie język francuski będzie rozstrzygający w przypadku sporu.

ARTYKUŁ 27 - SPORY

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy sprzedawcą a klientem, obie strony wyraźnie zobowiązują się do poszukiwania polubownego rozwiązania przed ewentualnym postępowaniem sądowym.