POLITYKA OCHRONY DANYCH

ARTYKUŁ 1: PRZEDMOWA

RGPD i ty...

Ochrona danych osobowych jest jedną z naszych głównych trosk. Polityka prywatności wpisuje się w kontekst prawny wyznaczony przez Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), obowiązujące od 25 maja 2018 r. oraz polską ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Celem niniejszej polityki ochrony danych jest przedstawienie :

... Administrator danych osobowych

... W jaki sposób dane są gromadzone i przetwarzane. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do zidentyfikowania konkretnej osoby.

... Prawa użytkownika dotyczące wykorzystywania danych osobowych

... Odbiorcy, do których przesyłane są dane użytkownika

... Polityka zarządzania plikami cookie w witrynie

Niniejsza polityka poufności stanowi uzupełnienie informacji prawnej zamieszczonej na stronie internetowej oraz ogólnych warunków sprzedaży.


ARTYKUŁ 2: SŁOWNICZEK

Obiecuję, że zrozumiesz!

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, tj. umożliwiające jej bezpośrednią (np. imię i nazwisko) lub pośrednią (np. pliki cookie) identyfikację.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji (zautomatyzowanych lub nie) wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przekazywanie (...)

Administrator danych określa cele (cele operacji przetwarzania) i środki operacji przetwarzania.

Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych i zgodnie z jego instrukcjami.


ARTYKUŁ 3: ZASADY OGÓLNE

Mamy zobowiązania prawne!

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość: dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie na uprzednio określonej podstawie prawnej (wykonanie umowy, obowiązek prawny, zgoda, uzasadniony interes, ochrona żywotnych interesów).

Ograniczone cele: dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Minimalizacja gromadzenia i przetwarzania danych: gromadzone są tylko te dane, które są absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji zamierzonych celów.

Ograniczone czasowo przechowywanie danych: administrator danych jest zobowiązany do określenia okresów przechowywania przetwarzanych danych osobowych.

Integralność i poufność gromadzonych i przetwarzanych danych: administrator danych zobowiązuje się do zagwarantowania integralności i poufności gromadzonych danych.


ARTYKUŁ 4: ADMINISTRATOR I PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Jesteśmy odpowiedzialni za powierzone nam dane!

NEGOMARKETS.PL jako administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z Rozporządzenia oraz znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 32 RODO wdrażamy wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Twoich danych osobowych.

Jako podwykonawca dystrybutorów, NEGOMARKETS.PL zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy. NEGOMARKETS.PL zobowiązuje się do przestrzegania pisemnych instrukcji klienta zgodnie z art. 28 RODO.


ARTYKUŁ 5: GROMADZONE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE: JAKIE DANE?

Co o tobie wiemy?

Zgodnie z zasadą minimalizacji zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji naszych zadań. W związku z tym, w toku naszej działalności, NEGOMARKETS.PL może zbierać i przetwarzać następujące informacje:

- Tożsamość: nazwisko, imię, wiek

- Życie zawodowe: zajmowane stanowisko, miejsce pracy, osobisty adres e-mail

- Dane logowania: nazwy użytkownika i hasła

- Internet: adres IP, historia połączeń, pliki cookie, znaczniki

Dane osobowe: osobisty adres pocztowy, osobisty numer telefonu, osobisty adres e-mail

Informacje finansowe: dane bankowe

Nie gromadzimy żadnych danych wrażliwych, takich jak religia, przynależność do związków zawodowych, pochodzenie rasowe i etniczne, wyroki skazujące lub dane dotyczące zdrowia.


ARTYKUŁ 6: GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: DLACZEGO?

Chcielibyśmy to wyjaśnić!

We wszystkich tych sytuacjach NEGOMARKETS.PL działa jako "Administrator Danych" w rozumieniu RODO.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj: Polityka ochrony danych osobowych


ARTYKUŁ 7: DANE OSOBOWE: KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Nie możesz ich nikomu przekazać!

NEGOMARKETS.PL zobowiązuje się do przekazywania danych osobowych wyłącznie upoważnionym osobom w firmie oraz upoważnionym stronom trzecim.

NEGOMARKETS.PL może przekazywać Twoje dane osobowe podwykonawcom takim jak :

- PRESTASHOP: w przypadku dostarczania oprogramowania biznesowego (pliki klientów, pliki dostawców, faktury itp.).

Korzystanie z usług tego usługodawcy jest niezbędne do prawidłowego świadczenia naszych usług. Zobowiązujemy się do weryfikacji i zagwarantowania zgodności z RODO i polskim prawem o ochronie danych osobowych.

Poza odbiorcami wymienionymi powyżej, NEGOMARKETS.PL zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych użytkownika osobom trzecim lub organizacjom zewnętrznym bez jego wyraźnej zgody.

NEGOMARKETS.PL nie sprzedaje, nie przekazuje i nie będzie przekazywać danych osobowych użytkowników nieupoważnionym osobom trzecim.

NEGOMARKETS.PL nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.


ARTYKUŁ 8: PRAWA UŻYTKOWNIKA

Ty trzymasz wszystkie karty!

8.1 Prawa użytkownika

Twoje prawa wynikające z RGPD

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

- Prawo dostępu (użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas jego danych osobowych).

- Prawo do sprostowania (użytkownik może złożyć wniosek o uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie swoich danych osobowych)

- Prawo do sprzeciwu (użytkownik zachowuje prawo do sprzeciwienia się w dowolnym momencie wykorzystywaniu jego danych osobowych w kontekście działań prowadzonych przez naszą firmę w związku z przetwarzaniem jego danych).

- Prawo do ograniczenia (użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przyszłości pod pewnymi warunkami)

- Prawo do do usunięcia (Możesz również poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych).

- Prawo do przenoszenia danych (użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również zażądać, abyśmy przekazali jego dane osobowe innej organizacji).

- Cyfrowa śmierć (Ty możesz zdecydować co stanie się z Twoimi osobistymi danymi cyfrowymi po Twojej śmierci).

8.2 Inspektor ochrony danych

NEGOMARKETS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Aby skorzystać ze swoich praw, można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod następującym adresem:

Nazwa: OPTIMEX DATA NEGOMARKETS

E-mail: [email protected]

Adres: 58-58b rue de Dantzig, 75015 Paryż

Numer telefonu: 01 55 76 90 90

8.3 Skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu - w przypadku potwierdzenia naruszeń - nakazuje administratorowi danych zastosowanie się do odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych, wydając decyzję administracyjną.

Urząd Ochrony Danych Osobowych :

rue Stawki 2, 00-193 Warszawa

[email protected]

8.4 Sposoby blokowania nagabywań handlowych

Użytkownik ma możliwość sprzeciwienia się otrzymywaniu nowych ofert w następujący sposób, w szczególności w przypadku ofert wysyłanych pocztą elektroniczną, klikając link rezygnacji z subskrypcji udostępniony w tym celu.


ARTYKUŁ 9: ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Powierzasz nam swoje dane, a my o nie dbamy!

NEGOMARKETS.PL dba o bezpieczeństwo danych osobowych, które zobowiązuje się przetwarzać w sposób bezpieczny i tylko tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu.

NEGOMARKETS.PL wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom ochrony danych odpowiedni do charakteru i celu przetwarzania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 32 RODO dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania, NEGOMARKETS.PL wdrożył :

- Pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych ;

- Środki gwarantujące poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania przez cały czas.

- Środki przywracania dostępności danych i dostępu do nich w odpowiednich ramach czasowych w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego;

- Procedura regularnego testowania, analizowania i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania.

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pozostaje jednak obowiązkiem środkóws Oznacza to, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować poufność i integralność danych osobowych użytkowników.

Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych użytkownika zostały zapoznane z dobrymi praktykami w zakresie ochrony danych. Są one zobowiązane do zachowania poufności i mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu w przypadku nieprzestrzegania tych zasad.


ARTYKUŁ 10: PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Dobrze zorganizowana wycieczka!

W ramach naszej działalności i w celu zarządzania żądaniami użytkownika nie przekazujemy bezpośrednio jego danych poza Unię Europejską.

Jeśli jednak dane osobowe użytkownika są przekazywane poza Unię Europejską, zapewniamy, że kraje te gwarantują wystarczający i odpowiedni poziom ochrony danych.

Zobowiązujemy się do wcześniejszego poinformowania użytkownika o możliwości przekazania danych poza Unię Europejską oraz do poinformowania użytkownika o gwarancjach wprowadzonych w celu zapewnienia wystarczającego i odpowiedniego poziomu ochrony.


ARTYKUŁ 11: PLIKI COOKIE

Możesz jeść ciasteczka lub przejść na dietę

Podobnie jak większość witryn internetowych, nasza witryna wykorzystuje pliki cookie, które można podzielić na pięć kategorii:

- Reklama: te pliki cookie umożliwiają nam oferowanie użytkownikowi bardziej trafnych i ukierunkowanych reklam od naszych partnerów w Internecie, w oparciu o jego nawyki przeglądania i profil klienta.

- Sieci społecznościowe: te pliki cookie umożliwiają udostępnianie aktywności na naszej stronie firmom społecznościowym.

- Funkcjonalności: Te pliki cookie zapamiętują wybory dokonane przez użytkownika w celu poprawy komfortu korzystania z naszej witryny i spersonalizowania wizyty. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimowe i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do śledzenia różnych działań użytkownika w witrynach innych niż nasza.

- Wydajność / analityka: Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje o korzystaniu z naszej witryny. Informacje gromadzone przez te pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny internetowej i nigdy do celów identyfikacji.

Ściśle niezbędne: te pliki cookie ułatwiają nawigację między stronami w naszej witrynie i są niezbędne do umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, takich jak tworzenie konta użytkownika, oraz do zabezpieczenia połączenia, gdy użytkownik chce uzyskać dostęp do stron zarezerwowanych dla niego. Te pliki cookie wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Jeśli użytkownik chce ograniczyć śledzenie plików cookie, zalecamy domyślne odrzucanie ich za pośrednictwem banera zarządzania plikami cookie, który skonfigurowaliśmy na naszej stronie internetowej.

Nasza polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia również, w jaki sposób akceptować, personalizować lub odrzucać pliki cookie, wyrażając swój wybór za pomocą banera wyświetlanego u dołu ekranu.


ARTYKUŁ 12: AKTUALIZACJA POLITYKI OCHRONY DANYCH

Jesteś na dobrej drodze, już prawie czas skończyć czytać!

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych może od czasu do czasu ulegać zmianom.

Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 04/09/2023.